بازدید سرپرست واحد استانی از مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر، در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر شبیر اشکپور مطلق سرپرست واحد استانی بوشهر آقای مهدی فرازجا معاون علمی واحد استان از مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر بازدید نمودند. در این بازدید ضمن جلسه مشترک با مسئولین مرکز در خصوص مسائل و سیاست های مختلف دانشگاه، از حوزه امتحانی، فضای کلاسی-کارگاهی و دیگر امکانات و تجهیزات مرکز یاد شده    بازدید به عمل آمد.