بازدید هیأت نظارتاز مرکز به سرپرستی معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر ، در روز پنجشنبه مورخ ۷/۶/۹۸ هیأت نظارت واحد استانی بوشهر با سرپرستی جناب آقای دکتر محمد زاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی و حضور اعضاء هیأت از جمله دکتر حسین اسکندری رییس واحد استان، مهدی فرازجا معاون علمی و مصطفی احمدی معاون اجرایی و مسئول نظارت واحد استان ، مقارن با هفته دولت و با هدف تبیین و تشریح اقدامات تبلیغی و ترویجی پذیرش مهر ماه ۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۳ مرکز آموزش علمی کاربردی استان بازدید بعمل آوردند . هیات نظارت و سنجش دانشگاه در این بازدیدها از بخش های مختلف مرکز همیاری شهرداریهای استان از جمله واحدهای آموزش، اداری مالی، فارغ التحصیلان، امورپژوهشی ، کارگاه ها و آزمایشگاهها و کلاس های درسی بازدید نمودند .