بازدید علمی و عملی دانشجویان رشته عمران و معماری از پروژه در حال احداث

بازدید علمی و عملی دانشجویان رشته عمران و معماری از پروژه در حال احداث

(درس قالب بندی و آرماتور بندی و فونداسیون )

 

مدرسین :
آقای مهندس روح الله دشمن زیادی
خانم مهندس ریحانه ثقفی