برگزاری کلاس قوانین و مقررات وزارت و سازمان های تابعه : مهندس فرزین پور

برگزاری کلاس دانشجویان رشته امور اداری به صورت حضوری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

 

مدرس آقای پرویز فرزین پور