مدیران گروه

 مدیر گروه رشته عمران : آقای  روح الله دشمن زیاری

 

 مدیر گروه رشته مدیریت : آقای عباس مطاف

 

 

مدیر گروه رشته معماری : خانم ریحانه ثقفی